Plikostrada - odpowiedź na "Odpowiedź"

W odpowiedzi na kolejnego e-maila do Plikostrady wysyłają odpowiedź, z której wynika, że nie czytają dokładnie wiadomości do nich wysłanych.

Przykładowo:
W e-mailu do Plikostrady jest napisane, że wg przepisów wysyłanie regulaminu jako załącznik się nie liczy bo regulamin musi być w treści e-maila.
Na to Plikostrada, że przecież wysłali regulamin jako załącznik i nieznajomość regulaminu to rażące niedbalstwo "klienta".

To się nazywa "rozmowa konia z telewizorem" :)

Poniżej treść tego co wysyła Plikostrada:

Szanowny Panie,

Dziękujemy za utworzone zgłoszenie.

Wysyłane do Pana pisma mają charakter wezwań do wywiązania się z ciążących na Panu zobowiązań. Naturalnym charakterem takich wezwań, jest wskazanie dłużnikowi środków prawnych z których może skorzystać wierzyciel w celu realizacji swoich roszczeń.

Informujemy, iż powoływanie się przez Pana na okoliczność zawarcie umowy pod wpływem błędu wywołanego treścią reklamy usługi Plikostrada, jest całkowicie bezzasadne. Zgodnie z obowiązującym prawem podstawą unieważnienia umowy nie może być fakt błędnego przeświadczenia o warunkach zawieranej umowy, w przypadku gdy przeświadczenie to wynika wyłącznie z powodu niedbalstwa osoby, która nie zapoznała się z udostępnionym jej regulaminem zamawianej usługi.

Przypominamy, iż zamawiając pakiet podstawowy usługi Plikostrada, oświadczył Pan, iż zapoznał się i w całości akceptuje warunki regulaminu usługi. Następnie w toku rejestracji zamówienia, dokument z regulaminem w formie pliku PDF został wysłany na Pański adres poczty elektronicznej. Ponieważ wszystkie informacje o warunkach zawartej umowy znajdują się w zaakceptowanym przez Pana regulaminie, w chwili obecnej nie może Pan się powoływać na brak wiedzy o odpłatności usługi poza czternastodniowym okresem testowym.

Dodatkowo należy podkreślić, iż szczegółowe informacje o kosztach oraz o okresie obowiązywania zawieranej umowy zostały Panu udostępnione w zakładce „Pakiety Plikostrady”, zaś na stronie z formularzem zamówienia usługi umieszczono wyraźną informację o następującej treści: „Podczas 14-dniowego bezpłatnego okresu testowego przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy (fax, e-mail, itp.). Po upływie 14-dniowego okresu testowego obowiązywanie i koszt umowy zgodnie z Regulaminem“.

Informujemy, iż Decyzji RWR 6/2010 (RWR 61-23/09/ZK) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. nie dotyczy Smart Tech Connect Ltd. tym samym nie ma zastosowania do treści znajdujących się w serwisie Plikostrada.pl .

Spółka Smart Tech Connect Ltd. ma swoją siedzibę oraz miejsce wykonywania działalności gospodarczej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie świadczy transgraniczną usługę elektroniczną Plikostrada, w związku z czym podlega kontroli administracyjnej wyłącznie ze strony organów administracyjnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Spółka nie posiada na terenie Polski oddziału ani zakładu, tak więc nie podlega jurysdykcji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, przytoczony przez Pana trzymiesięczny termin na odstąpienie od umowy, nie znajduje zastosowanie w stosunku do zawartej przez Pana umowy o świadczenie usługi elektronicznej Plikostrada.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271 i późn. zm.) w przypadku świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta, jedynym obowiązującym terminem na odstąpienie od umowy jest termin ustalony przez strony w regulaminie usługi (14 dni).

Zgodnie z § 2. ust. 8 regulaminu usługi: „Usługobiorca składa Usługodawcy żądanie natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia Usługi, poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę. W razie wątpliwości poczytuje się, iż moment uruchomienia linku aktywacyjnego decyduje o chwili rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę.”

Ponadto należy podkreślić, iż w trakcie procesu zawierania umowy, regulamin usługi został przesłany na Pański indywidualny adres poczty elektronicznej, w postaci zamkniętego dokumentu tekstowego w formacie pliku PDF. Tym samy otrzymał Pan regulamin utrwalony na stałym nośniku zapisu informacji, co w myśli art. 5 Dyrektywy unijnej 97/7/WE wywołuje identyczne skutki jak tradycyjne pisemne potwierdzenie warunków umowy. Nie może więc budzić wątpliwości fakt, iż termin na odstąpienie od zawartej umowy wynosił wyłącznie 14 dni od momentu jej zawarcia.

Przypominamy, iż w wyniku aktywacji usługi i braku odstąpienia przez Pana od umowy w terminie pierwszych 14 dni, spółka Smart Tech Connet Ltd była zobowiązana do wykupienia dla Pana konta premium na zagranicznym serwerze sieci Usentet, w celu zapewnienia Panu określonego w umowie limitu danych do pobrania.

W związku z powyższym, ponownie przypominamy o obowiązku uiszczenia zaległej opłaty abonamentowej w wysokości 96 zł.

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi Smart Tech Connect Ltd. przetwarza i przechowuje dane osobowe w sposób bezpieczny, nie naruszając praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Dane podane w trakcie procesu zarejestrowania formularza zamówienia w serwisie Plikostrada.pl służą do realizacji umowy. Usługobiorcy przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, które zostały zebrane w celu wykonania zawartej drogą elektroniczną umowy. W momencie, gdy powyższe dane staną się zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, przysługuje prawo żądania wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Z wyrazami szacunku,
Biuro Obsługi Klienta
serwisu Plikostrada

tel.: 70 838 85 88*
(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00)

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z naszą usługą prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. Do dyspozycji użytkowników Plikostrady pozostają nasi konsultanci, którzy z chęcią udzielą odpowiedzi na zadane im pytania. *Koszt za minutę połączenia dwa złote i dziewięć groszy, w tym podatek od towarów i usług.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License